ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาบุคลากรในการนำความรู้ไปพัฒนาโรงพยาบาล และองค์กร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน ให้เป็นโรงพยาบาล และองค์กรคุณธรรม ขยายผลและต่อยอดในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ ปลูกฝังความดี มีน้ำใจ ด้วยกระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนาธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมกลุ่ม นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บรรยายเรื่องนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม และการจัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลและหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กระบวนการแปลงคุณธรรมสู่การปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และทีมพัฒนาคุณภาพและจริธรรมของโรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 100 คน...................... ข้อมูลข่าวและที่มา............... ภาพข่าว/ผู้เรียบเรียง : หยาดพิรุณ สีกล่อม นักประชาสัมพันธ์ แหล่งที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
475 view