ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง “ทีมรักษ์ไต” เขตสุขภาพที่ 3
วันนี้ (1 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง “ทีมรักษ์ไต” เขตสุขภาพที่ 3 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน CKD Clinic ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน “ทีมรักษ์ไต” ตามโครงการคลองขลุงโมเดล โรคไตเรื้องรัง (Chronic kidney disease ; CKD) เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขโรคหนึ่ง ซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ผลที่ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดโรคไตเรื้อรัง คือทำให้เกิดอาการแทรกซ้อน ได้แก่ โลหิตจาง ภาวะความดันโลหิตสูง และความผิดปกติของเกลือแร่ ซึ่งมีผลให้มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ และพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคไตระยะสุดท้าย (End – stage renal disease) เป็นระยะที่จำเป็นต้องรักษาโดยการรักษาทดแทนไตด้วยไตเทียม หรือการเปลี่ยนไตซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง ขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย 2 แสนคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน มีผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าคน ผู้ป่วยไต 1 คนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทต่อคนต่อเดือน และคาดว่าในปี 2560 อาจต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท ซึ่งจากการวิจัยของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ดำเนินโครงการวิจัยการประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน พบว่าสามารถช่วยยืดเวลาล้างไตจาก 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทีมหมอครอบครัว และ อสม. หรือทีมรักษ์ไต ในการให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถคำนวณ และบันทึกอาหาร สำหรับผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของไต และเป็นผู้ประสานงานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์วิชาการเขต 3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ทีมรักษ์ไตจากเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งหมด 469 คน และได้รับเกียรติวิทยากรนายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง บรรยายแนวทางการดำเนินงาน คลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสนับสนุนบริการเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎ ศิริราชพยาบาล และบริษัท เจ.ดี. ฟู๊ด โปรดักท์ส จำกัด
500 view