ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
มหกรรมการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน เขตสุขภาพที่ 3 สร้างจุดเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนเข้าใจและนำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน แสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพ Primary GMP เขตสุขภาพที่ 3 จุดเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดมหกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน แสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพ Primary GMP เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมงานคือ พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาทและอุทัยธานี ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์แผนไทยในจังหวัดดังกล่าว ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่วัฒนธรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนเข้าใจและนำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายหมอพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของภูมิปัญญาพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นดังนี้ หมอไทยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ที่ 3 หมอไทยดีเด่น ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับจังหวัด หมอพื้นบ้านดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาและวิธีการดูแลสุขภาพของคนไทยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี มีการใช้สมุนไพร ทั้งในรูปของยาและอาหาร โดยมีความเชื่อแบบไทย มีองค์ความรู้เป็นทฤษฎี อาศัยพื้นฐานของศาสนา ผสมกลมกลืนกับความเชื่อทางพิธีกรรม ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายชั่วอายุคน แต่ละท้องถิ่นล้วนมียาสมุนไพรและวิธีการรักษาในรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนมีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับ ตำรา การแพทย์แผนไทย ที่ควรอนุรักษ์ และศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอด ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเป็นแผนหลักของคนไทยในชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากที่สุด อันเป็นความภาคภูมิใจที่ยังคงรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยของภูมิลำเนาเอาไว้ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยการใช้ภูมิปัญญาของไทย ร่วมกับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และการแพทย์แบบตะวันตก ทำให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ ในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแสวงหาทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยมีส่วนในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยสืบต่อไป
400 view