ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ไตรตรึงษ์
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ดร. นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ สง่างาม สมพระเกียรติ โดยมีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯไตรตรึงษ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯพร้อมแขกผู้มีเกียรติ พร้อมรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯไตรตรึงษ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไตรตรึงษ์ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ๓ บวร ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และ ๒ องค์กร ได้แก่ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบหน่วยงานสาธารณสุขเสมือนดั่งน้ำ ซึ่งจะประสานให้ทุกองค์กรให้มีความร่วมมือร่วมพลัง อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.
544 view