ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
เขตสุขภาพที่ 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2559” ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “ผู้บริหาร สธ. ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ของกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ คือ 1. ให้ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 2. ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ 2 ส. สุรา ยาสูบ 3. กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 4. ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 5. จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพระหว่างการประชุม 6. เพิ่มกิจกรรมทางกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 7. อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 8. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคยาสูบ 9. รักษารากฟันให้แข็งแรงแปรงฟันอย่างถูกวิธี และ 10. มุ่งมั่นและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรสาธารณสุข ได้นำไปปฏิบัติให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบขององค์กรอื่น ๆ ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 3 ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ปี 2559 ด้วย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน องค์กรไร้พุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องบูรณาการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนโดยดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ อย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ลดปัญหาภาวะอ้วนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีนโยบายโดยกำหนดเป็นเทศบัญญัติ ห้ามร้านค้า แผงลอย รถเร่ จำหน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียนและบนพื้นผิวจราจร และร่วมกำกับติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
427 view