ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานนโยบาย และงานระบบข้อมูล (CIO) ระดับเขตสุขภาพที่ 3
วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานนโยบาย และงานระบบข้อมูล (CIO) ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และคณะกรรมการบริหารงานนโยบาย และงานระบบข้อมูล (CIO) ทั้ง 5 จังหวัด คือ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมวางแผนบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของพื้นที่ แต่ละจังหวัด
361 view