ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานมูลนิธิโรคไตแห่งชาติสิงคโปร์ และคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลคลองขลุง
วันนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 11.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เนื่องในโอกาสนำ Mr.koh Poh Tiong ประธานมูลนิธิโรคไตแห่งชาติสิงคโปร์ ให้เกียรตินำคณะมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ระดับ F1 มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และการส่งต่อในกลุ่มที่สงสัย ส่วนกลุ่มป่วยมีการดูแลรักษาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีกิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในกลุ่มที่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยที่จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 โดยร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ดำเนินกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุม โดยวิธีมีคลินิกติดตามสมรรถภาพไต และมีเครือข่ายติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเปรียบเทียบกับวิธีการรักษาตามมาตรฐาน เวชปฏิบัติ มีการพัฒนารูปแบบคลินิกโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในเรื่องอาหารเค็ม การใช้ยาที่ถูกต้องและยาที่หลีกเลี่ยง การออกกำลังกายสร้างมวลกล้ามเนื้อ การตรวจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ปรับยาตาม Guideline ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รวมถึงการติดตามเยี่ยมที่บ้านโดยทีมเครือข่าย “ทีมรักษ์ไต” พบว่า สามารถชะลอการเสื่อมของไต (ค่า eGFR <4 ml/min/1.73m2/ปี) ได้ถึง ร้อยละ 73.71 (เป้าหมาย 50 %) ผู้ป่วยสามารถคุมระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ร้อยละ 61.3 (เป้าหมาย 40 %) และยังคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ (<130/80 mmHg.) ร้อยละ 80.7 (เป้าหมาย 70 %) การรักษาแบบบูรณาการสามารถช่วยให้ค่า eGFR ลดลงช้ากว่า 2.74 m/min ต่อ 2 ปี และช่วยยืดเวลาล้างไตจาก 7 ปี เป็น 14 ปี
605 view