ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตามแนวทางคลองขลุง Model จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 3
วันนี้ (21 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง “ทีมนักกำหนดอาหาร “สุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุม โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตามแนวทางคลองขลุง Model จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 3 ให้ มีความรู้เรื่องการกำหนดอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สามารถแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเตรียมอาหาร สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลการรับประทานอาหารและคำนวณอาหารที่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลมหิดล โรงพยาบาลคลองขลุงและคณะ โดยกำหนดระยะเวลาการอบรม 2 วัน คือ วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวว่า “โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease ; CKD) เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขโรหนึ่งซึ่งจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งมีผลให้มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ และพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จากการดำเนินงานวิจัยร่วมกับสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยที่จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 โดยร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา และการเยี่ยมบ้านอย่างเป็นระบบ พบว่า สามารถยืดเวลาล้างไตจาก 7 ปี เป็น 14 ปี ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกำหนดอาหาร สำหรับผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารได้เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 ศูนย์วิชาการเขต 3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ทีมนักกำหนดอาหารซึ่งประกอบด้วย นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหารหรือพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่แทน และพยาบาลที่รับผิดชอบ CKD CLINIC จากเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 380 คน
455 view