ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรอบรมโครงการสร้างวัคซีนป้องกันเด็กกำแพงเพชรเสียชีวิตจากการจมน้ำปี 2559 การสร้างทีม “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)”
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างวัคซีนป้องกันเด็กกำแพงเพชรเสียชีวิตจากการจมน้ำปี 2559 การสร้างทีม “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวว่า “ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน เด็ก ๆ มักนิยมไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ทำให้พบสถิติการจมน้ำมากที่สุด แหล่งน้ำที่พบบ่อย คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ หนองน้ำ คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งสระว่าย และอ่างอาบน้ำ ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้ำตายในเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน โดยในกลุ่มเด็กเล็กมีความสัมพันธ์กับการดูแลของผู้ดูแลเด็ก ส่วนในเด็กโตมีความสัมพันธ์กับการเล่นน้ำ การตกน้ำจมน้ำเป็นเรื่องที่ช่วยกันป้องกันได้ ดังนั้น ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก อย่าปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง แม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคยก็ตาม ควรให้ความรู้เด็ก ควรสร้างรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำและติดป้ายคำเตือน รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำ ส่วนในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครองอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ลำพังแม้เสี้ยวนาที ต้องมองเห็น เข้าถึงและคว้าถึงง่าย เพราะเด็กวัยนี้จมน้ำง่าย เนื่องจากเด็กเล็กยังทรงตัวไม่ดี ยังไม่มีความพร้อมในการป้องกันตนเอง จึงจมน้ำได้ง่าย แม้แหล่งน้ำมีน้ำเพียงเล็กน้อย หรือแม้แต่ในถังหรือกะละมังที่มีน้ำเพียง 1-2 นิ้วก็ตาม จึงขอฝากทีม “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ทุกท่านใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการอบรมโครงการสร้างวัคซีนป้องกันเด็กกำแพงเพชรเสียชีวิตจากการจมน้ำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ในทุกพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร” นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวว่า “การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มวัยเรียน โดยในปี 2557 จังหวัดกำแพงเพชร มีการเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย จำนวน 14 ราย คิดเป็นอัตราตาย 10.3 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ ทำให้มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2558 มีเด็กเสียชีวิต จำนวน 3 ราย คิดเป็นอัตราตาย 2.4 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแสนคน ปัจจัยการจมน้ำที่สำคัญคือ ปัจจัยด้านบุคคล และสิ่งแวดล้อมมาตรการการดำเนินงานสำหรับป้องกันการจมน้ำของเด็กจึงควรครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการจมน้ำ ดังนั่นเพื่อให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำให้ครอบคลุมทุกมาตรการต่อเนื่อง และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ รวมถึงการดำเนินร่วมกันในรูปแบบสหสาขา จึงเกิดกระบวนการดำเนินการป้องกันการจมน้ำภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการช่วยแก้ปัญหาการจมน้ำของเด็ก ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตมากกว่าเดิม และเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ” สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบ ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถม มัธยม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครกู้ภัย ครู ก การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และผู้รับผิดชอบงานป้องกันเด็กจมน้ำของโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น 280 คน
438 view