ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 2559
วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนายเวคิน วัชรเวโรจน์ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” คือวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข นำกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ของประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อชุมชนมีความยั่งยืน ด้วยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดี มีความเสียสละและมีศรัทธาในการพัฒนา จากการดำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างดี รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมตามสภาวะการที่เปลี่ยนไป ซึ่งแนวคิด รูปแบบและวิธีการยังคงทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพต่าง ๆ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความสำเร็จต่าง ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าขาดกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” หรือ อสม. ซึ่งนับได้ว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานให้ เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่นได้โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จังหวัดกำแพงเพชร มีอสม. จำนวนทั้งสิ้น 11,987 คน มีการบริหารจัดการในรูปแบบชมรมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ครอบคลุม 956 หมู่บ้าน 27 ชุมชน เพื่อทำหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ อสม. ให้มีพลังในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ อสม. ได้ร่วมตระหนักถึงบทบาท อสม. และเกิดความภาคภูมิใจตนเอง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ร่วมดำเนินการให้ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับความเสียสละ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมดูแลปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมี อสม.หมู่บ้านละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,000 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการเดินรณรงค์ตามแนวทางการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์เนื่องในวัน อสม. หัวข้อ สานพลัง อสม.ทั่วไทย ลดภัยอุบัติเหตุ สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ เน้น ลดอุบัติเหตุด้วยหลัก 3 ต. เพื่อปกป้อง พี่น้อง ลูกหลาน ต. เตรียม เตรียมความพร้อมร่วมสร้างมาตรการชุมชน ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุ ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบ มุ่งสู่ความสำเร็จ การค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ด้วยการ X-Ray พื้นที่ และส่งต่อเข้าสู่ระบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. 3อ. อ.อาหาร อ.อารมณ์ อ.ออกกำลังกาย และ2ส. ส.ไม่ดื่มสุรา และ ส.ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงการสกัดโรคร้ายจากยุงลายด้วยการทำความสะอาดบ้านเพื่อให้ปลอดขยะ รวมทั้งดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และมอบรางวัลสำหรับ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 10 สาขา ดังนี้ สาขาป้องกันและควบคุมโรค นายอนัน จันทราภิรมย์ สาขาส่งเสริมสุขภาพ นางตุ๋ย คงดี สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางอรุณี พัสสร สาขาป้องกันแก้ไขยาเสพติด นางน้ำทิพย์ ชูชัย สาขาบริการ ศสมช. นายพลอย เพลียโคตร สาขาคุ้มครองบริโภค นางนำส้ม เกตุวงษ์ สาขาภูมิปัญญาท้อถิ่น นางสาวสงวน ทาสอน สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางบุษบง แสนมาตร สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางน้ำฝน แนไพร และสาขาอนามัยแม่และเด็ก นางมณีรัตน์ แปนใจ
427 view