ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
วันนี้ (28 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนะคติด้านลบต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ความผิดปกติทวีความรุนแรงขึ้น จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่น จากปัญหาทางสังคมที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช เป็นเหตุผลักดันให้เกิดมีกฎหมายสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและยกร่างพระราชบัญญัติ และเป็นที่มาของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
452 view