ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการบำบัดบุหรี่ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วันนี้ (29 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการบำบัดบุหรี่ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พ.ศ. 2552 พบข้อมูลภาระโรคของประเทศไทย เกี่ยวกับบุหรี่ คือ บุหรี่คร่าชีวิตคนไทยมากกว่ายาเสพติดทุกชนิดรวมกัน ถึง 27.9 เท่า และข้อมูลจากโครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554 ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า จำนวนผู้บริโภคยาสูบชนิดมีควัน จำนวน 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 24 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.6 และเพศหญิงร้อยละ 2.6 การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการบำบัดบุหรี่ในสถานพยาบาล เพื่อลดจำนวนผู้ติดบุหรี่ และป้องกันก่อนเกิดโรค สร้างความตระหนัก และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไป และกลุ่มป่วยจากโรคเรื้อรัง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและคุณภาพในการให้บริการบำบัดรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยบุหรี่ ทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 130 คน
477 view