ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายมาตรการด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (1 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายมาตรการด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน และชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหา และกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทุกมาตรการในพื้นที่อย่างจริงจัง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม คือการให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนแบบสหสาขา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง สกัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกัน และปรามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการนำร่อง จำนวน 2 อำเภอ ๆ ละ 5 ด่าน คืออำเภอคลองขลุง และอำเภอคลองลาน ทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง และไม่มีการเสียชีวิตในพื้นที่ที่ดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายมาตรการด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 โดยใช้หลัก 3 ต. 5 ส. ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน ต. เตรียม เตรียมความพร้อมวิเคราะห์จุดเสี่ยง ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชนสกัดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุ ต.ติดตาม ติดตามสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุ และหลัก 5 ส. คือ ข้อมูลสารสนเทศ สหสาขาหรือแกนนำ ระบุจุดเสี่ยง ชุมชนมีส่วนร่วม และประเมินผลสุดคุ้ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของมูลนิธิ/สมาคมกู้ภัยและผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวม 250 คน
417 view