ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร “รณรงค์ล้างส้วม...รับวันสงกรานต์” เน้น 3 จุด เชื้อโรคสะสม !!!
วันนี้ (1 เมษายน 2559) เวลา 13.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรรม “รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยนายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2559 เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงส้วมให้พร้อมรับการบริการ และกระตุ้นให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 3 ข้อคือ คุณภาพ (Q : Quality) การบริการ (S : Service) ความสะอาด (C : Clean) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การป้องกันโรค โดยการกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลรอบบ้านทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ แมลงวัน และควรขับถ่ายในห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องเป็นตัวอย่าง และดำเนินการมาตรการ 5 ส. อย่างเข้มข้นและทำอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเริ่มต้น คือ ส้วมในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในตึกผู้ป่วยนอกที่มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติ ที่มาใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมาก ต้องสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน เน้น 3 จุดอันตรายในห้องส้วม จากการสำรวจส้วมสาธารณะของกรมอนามัย ที่พบการปนเปื้อนอุจจาระคือ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ พบเชื้อโรคมากที่สุดร้อยละ 85.3 บริเวณพื้นห้องส้วมพบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วม (แบบนั่งราบ) พบร้อยละ 31 จึงกำหนดจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์และได้กำชับให้ ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส. ต่อเนื่อง ในสถานบริการทุกแห่งโดยเฉพาะในโรงพยาบาล ค่าลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ โรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย หากพบลูกน้ำยุงลาย จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก ถ้าทุกคน ทุกครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบริเวณบ้านง่ายๆแค่เริ่มลงมือทำที่บ้าน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้านและที่ทำงานให้สะอาด เก็บน้ำและปิดฝาให้มิชิด และเก็บเศษขยะภาชนะรอบบ้านและชุมชน) บวก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยเน้นกิจกรรม 5 ป. 1 ข. (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ และขัดภาชนะเก็บกักน้ำ) ทั้งในบ้าน รอบบริเวณบ้าน สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล โรงเรียน วัด และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนเป็นประจำ ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจาก 3 โรค (ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)
492 view