ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรจัดการอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
วันนี้ (4 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข” โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน การอบรม ในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ส่งแบบสอบถามเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ได้รับการตอบกลับ จำนวน 174 แห่ง ซึ่งในภาพรวม พบว่า สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต้องจำนวน 77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.25 ซึ่งปัจจุบันยังคงพบปัญหาการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนกับมูลฝอยชุมชน เตาเผาไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และส่วนใหญ่ยังไม่ออกข้อกำหนดท้องถิ่นเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการมูลฝอยติดเชื่ออย่างถูกต้องโดยเข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล เจ้าหน้าที่จากเทศบาลทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล คลินิกเอกชน โรงพยาบาลสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 250 คน
308 view