ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ (25 เมษายน 2559) เวลา 10.16 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระราชกรณียกิจ เป็นคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย พระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาล ทำให้อริราชศัตรูเกิดความยำเกรงในอำนาจ ส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขว่างจากการศึกสงคราม เป็นเวลาถึง ๑๐๐ ปีเศษ โดยใน พ.ศ.๒๑๔๗ สงครามอังวะ เมืองอังวะบุกรุกเข้ามายังเมืองนายและเมืองแสนหวี ได้เสด็จกรีธาทัพพร้อมสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่ โดยแยกเป็นสองทาง สมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปทางเมืองฝาง ส่วนพระองค์ยกทัพไปทางเมืองหาง ขณะประทับแรมที่ทุ่งแก้ว เกิดประชวรเป็นหัวละลอก ขึ้นที่พระพักตร์จนเป็นพิษ ถึงกับเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๑๔๘ ขณะพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา เสด็จอายุในราชสมบัติ ๑๕ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามป้องกันประเทศและแผ่พระราชอาณาเขต รวมทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง ทำให้เขตแดนของกรุงศรีอยุธยาแผ่ออกไปได้กว้างไกลที่สุดนับแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นต้นมา คือ ครอบคลุมทั้งเขตแดนมอญ พม่า ล้านนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง และเขมร นับว่า..แผ่นดินไทยได้รอดพ้นจากอริราชศัตรูมีความเจริญวัฒนา
384 view