ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร MOU “องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี”
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของผู้บริหาร สธ.กำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบ “องค์กรไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี” พร้อมทั้งทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้แทนรองผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ผู้แทนโรงพยาบาลกำแพงเพชร/โรงพยาบาลชุมชน และนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ สำหรับสำหรับนโยบายที่ประกาศมี 10 ข้อ ดังนี้ 1.ให้ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 2.ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ.อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ 2 ส. ยาสูบ สุรา และ 1 ฟ. สุขภาพฟัน 3.กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 4.ลดการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 5.จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพทุกครั้งที่มีการประชุม 6.เพิ่มกิจกรรมทางกาย(ออกแรง /ออกกำลังกาย) ให้ได้ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 7.อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 8.ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดการสูบบุหรี่ 9.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีตามหลักคือแปรงฟันวันละ 2ครั้ง นาน 2 นาที และ งดกินอาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และ10.ตระหนัก มุ่งมั่นควบคุมน้ำหนักและพยายามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หลังจากนั้น ในเวลา 17.30 น. ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปที่สนามหญ้าเทียมมิตรดีเซล รณรงค์การออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการป่วยจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคจากวิถีชีวิตหรือโรคเอ็นซีดี (NCD) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไทยในอันดับต้นๆ 5 โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
410 view