ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมพิจารณาการย้ายของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสจ.กำแพงเพชร / และการพิจารณาจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559
ช่วงบ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ท่านนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประขุมพิจารณาการย้ายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและพิจารณาจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆในปีงบประมาณ 2559 ในการพิจารณาครั้งนี้ มีคณะกรรมการประกอบด้วย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวขาญด้านเวชกรรมป้องกัน นางกาญจนา. ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ /ผู้แทนจากรพท.กำแพงเพชร เข้าร่วมการพิจารณา ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
494 view