ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร อบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุทางถนน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหมายเลข 1669 คือ ช่องทางที่ทำให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จากข้อมูลของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2558 พบว่า มีการเรียกใช้บริการผ่านทางสายด่วน 1669 เพียงร้อยละ 42.55 จากผู้ป่วย 5,260 คน ที่ใช้บริการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรุนแรง และผู้ป่วยเร่งด่วน ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งในปี 2558 มีจำนวน 59,720 รายคิดเป็นร้อยละ 8.81 ซึ่งถือว่าน้อยมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดอบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับรู้และมีความเข้าใจในการใช้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมและช่วยผลักดันประชาสัมพันธ์ให้งานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเสริมหลักสูตรของอาสาฉุกเฉินชุมชนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในหลักการแจ้งเหตุทาง 1669 การฟื้นคืนชีพ และการช่วยเหลือป้องกันเด็กจมน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 1 300 คน
418 view