ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.19 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ในนามผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนไทย จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยใช้กลวิธีร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับเยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จังหวัดกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำแพงเพชร
523 view