ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
วันนี้ (30 พฤษภาคม 2559) นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) นำโดย ประธานคณะกรรมการ นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวจีระวรรณ ปักกัตตัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกิตตินันท์ วุฒิคุณาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักอำนวยการการรักษาดินแดน กรมการปกครอง ลงพื้นที่ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประเภทสถานศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมกิจกรรมห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และห้องชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 รวมระยะเวลา 11 ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในประเภทสถานศึกษา ปัจจุบันมีชมรมสมาชิกเครือข่าย 31 แห่ง และสมาชิกรวม 8,360 คน ต่อจากนั้น เวลา 14.00 เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ พร้อมกับเยี่ยมชม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พลาซ่า ชั้น 1 ของห้าง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งชมรมตั้งแต่ปี 2555 โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายในบริษัทฯ และในชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชรห่างไกลจากยาเสพติด
438 view