ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รับรายงานตัวนักเรียนทุน ประจำปี 2559
เช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายบัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้เชี่ยวด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต และสถาบันร่วมผลิต กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข และสาขาวิชาแพทย์แผนไทยบัญฑิต จำนวนทั้งสิ้น 81 ราย ส่งตัวไปปฏิบัติในพื้นที่ของทุกอำเภอต่อไป
413 view