ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559
วันนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามยกร่างการออกข้อกำหนดท้องถิ่น รวมทั้งการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข การจัดการมูลฝอยทั่วไป การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
373 view