ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ปลูกต้นไม้พระราชทาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส ปรับสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงาน ในการนี้ได้ปลูกต้นไม้พระราชทาน เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความร่มรื่นสวยงามให้แก่หน่วยงาน
544 view