ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 41 นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นตลอดระยะเวลา โดยมีการพัฒนางานและกลวิธีการดำเนินงานที่สำคัญคือ มีการกำหนดเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ร่วมกัน บูรณาการ บริหารจัดการ มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อสนองพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2559 นำโดยนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน และเก็บคะแนนก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งมั่นเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานระดับเพชรในปี 2561 พร้อมตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2562 จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับภาค และประเทศ
560 view