ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2559
วันนี้ (16 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการ และนิเทศงาน ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559 เพื่อติดตามประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดใน Performance Agreement ( PA) และแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละระยะอย่างเป็นรูปธรรม (Quick win) ซึ่งประกอบด้วย 1) การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค 2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4) การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ และ 5) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล : การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงาน RTI (Road traffic Accident) โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ ในการนี้ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดกำแพงเพชร
535 view