ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ วิเคราะห์ข้อมูลสถานะ และปัญหาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (21 มิถุนายน 2559) เวลา 09.40 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ วิเคราะห์ข้อมูลสถานะ และปัญหาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร ตามแนวทางการวิเคราะห์แบบ BIC DATA AND STEEP SCANNING ปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานะ และปัญหาสุขภาพโดยใช้กระบวนการ BIC DATA AND STEEP SCANNING ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และรวบรวมข้อมูลจาการวิเคราะห์ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
387 view