ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 2 เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งจากการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๙ กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) พบว่าทักษะการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีพอ/ขาดความมั่นใจในการใช้เครื่องมือการให้บริการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเด็ก/กระตุ้นเด็ก ที่พบว่าล่าช้ายังไม่ถูกต้อง ความครอบคลุมการคัดกรองเด็กต่ำ และการจัดสรรคู่มือให้ผู้ปกครองยังไม่ทั่วถึง โดยได้มีข้อสั่งการให้เสริมศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM / DAIM ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกสถานบริการ เน้นย้ำการให้บริการตามระบบ Flow chart ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้จัด “สัปดาห์การรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน” ในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทย และค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร รวมทั้งทราบสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย โดยให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันทุกหน่วยทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดผลต่อคุณภาพและประชากรในระยะยาว สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กจากทุกหน่วยบริการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม ๑๖๐ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และทีมวิทยากรระดับจังหวัด(ครู ก) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล ทุกแห่งของจังหวัดกำแพงเพชร
643 view