ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในกลุ่มงานบริหารทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้มีการพัฒนาบูรณาการมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อกฎหมายระเบียบต่างๆ มีการวิเคราะห์ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกันพร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และประชาชน โดยมีคณะทำงาน ๕ คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านบริหารทั่วไป คณะทำงานด้านการเงิน คณะทำงานด้านบัญชี คณะทำงานด้านพัสดุ คณะทำงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
460 view