ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม
เช้าวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร รองอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของเขตสุขภาพที่ ๓ และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ ๓ เดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีรองอาริยะ บุญเกตุ ให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประกวดครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งผลการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น อำเภอโกสัมพีนคร ได่รับรางวัลรองชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับเขต ๓ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม อำเภอคลองขลุง และเข้ารับการประกวดในระดับภาคต่อไป
512 view