ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคด้านสุขภาพช่องปาก จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบ ทันตแพทย์หญิงกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคด้านสุขภาพช่องปาก จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 และ ทันตแพทย์จักรพงษ์ รัฐสถาพรชัย ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคทางระบบที่ควรระวังก่อนให้บริการทันตกรรม และการประเมินผู้ป่วย พัฒนาทักษะทันตบุคลากรในการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไขผู้ป่วยเบื้องต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน เป็นทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
568 view