ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559
วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) เวลา 09.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาระบบเครือข่าย ต่อยอดจากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน โดยส่งเสริมให้คนในครอบครัวมาเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อให้แต่ละครอบครัวมีคนที่ช่วยดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ให้ครอบคลุมทั่วถึง และกลับมาพึ่งตนเองได้ โดยครอบครัวหนึ่งจำเป็นต้องมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อย่างน้อย 1 คน เป้าหมายการพัฒนา อสค. จำนวน 4 ล้านคนทั่วประเทศ
480 view