ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รายการ “สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน” เรื่อง“การส่งเสริมพัฒนาเด็ก”
วันนี้ (28 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดรายการ “สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 Mhz ในเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาเด็ก” ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 ตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้จัด “สัปดาห์การรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน” ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ
483 view