ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาเด็ก” ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจน จนถึง ๕ ปี จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนชากังราว ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทย และค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร รวมทั้งทราบสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ชุมชน และเจ้าหน้าที่ให้เกิดการขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในรูปแบบคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดผลต่อคุณภาพและประชากรในระยะยาว สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการตรวจคัดกรองเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน” โดยแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในการนี้นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ ได้กล่าวว่า “การตรวจคัดกรองตามคู่มือที่หน่วยงานของสาธารณสุขได้แจกไป โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจคัดกรองในเบื้องต้น หาตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ก็สามารถส่งต่อไปคัดกรองที่โรงพยาบาลชุมชนได้ทุกแห่ง ซึ่งจะมีกุมารแพทย์ดูแลให้ หากยังไม่มั่นใจ ก็สามารถมาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรที่มีแพทย์เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม ที่จะดูแลพัฒนาการเด็กได้อย่างแน่นอน” ด้านนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกรรม) ได้เน้นย้ำฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กว่า “ให้นำเด็กตั้งแต่แรกเกิดจน จนถึง ๕ ปี ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก เพื่อค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร เนื่องจากพัฒนาการของเด็กไทยมีพัฒนาการที่ล่าช้า ซึ่งเป็นที่มาของการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอยู่ตลอดเวลา แต่ในช่วงวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 นี้ เป็นช่วงรณรงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ”
506 view