ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
รายการ “สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน” “รณรงค์ตรวจเอชไอวี อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง”
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณวิมานรดี รัตนประภา หัวหน้างานโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดรายการ “สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 Mhz ในเรื่อง “รณรงค์ตรวจเอชไอวี อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง” ปัจจุบันเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเอง เพราะเอชไอวี รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง และตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี
399 view