ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (6 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกอบไปด้วยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นระบบ และมีทิศทางการดำเนินงานให้เป็นในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
381 view