ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.ใหม่) ประจำปี 2559
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.ใหม่) ประจำปี 2559 ณ วนาลี รีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานของอสม. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ใหม่ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพแก่ อสม. เพื่อให้อสม. มีความรู้ความสามารถแสดงบทบาทในการทำงานเชิงรุก และเป็นนักจัดการสุขภาพในพื้นที่ ขยายเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการจัดการด้านสุขภาพภาคประชาชน และชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นอสม.ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2558 – 2559
393 view