ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคณะทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งประเภทจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานประกอบการ และประเภทชุมชน เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
333 view