ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมเครือข่ายชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน ใน 3 ปี
13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัยฯลฯ และสมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย : อสม.) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีเป้าหมายเชิญชวนภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้มากที่สุด เพื่อจัดกิจกรรม ชักชวนและรณรงค์ให้คนไทยเลิกบุหรี่ จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการนี้ จัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดประชุมเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีประธานชมรม อสม. ระดับอำเภอภาคีเครือข่ายภายในอำเภอได้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม วชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
538 view