ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบ นายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับคณะนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขตสุขภาพที่ 3 ตรวจสอบภายในการควบคุมภายในงานการเงิน งานพัสดุ งานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกร และช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอไทรงาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
475 view