ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือในการยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด
ช่วงเช้า ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายแพทย์วิวัฒน์ วิโรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ (สสส.) ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ฯ กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร (สอวพ.) และคณะ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการดำเนินงาที่มุ่งประสิทธิผลในการป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายรวมถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้แทน สสส. สอวพ. และตัวแทนภาคส่วนหลักๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ มุ่งสู่ยุติปัญหาเอดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนและกรมควบคุมโรคจัดทำมาตรการหลักในการยุติปัญหาเอดสในระดับจังหวัด คัดเลือกจังหวัดนำร่องในทุกภาค จังหวัดกำแพงเพชรได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องของภาคเหนือที่มีความพร้อม ทีมงานเข้มแข็ง ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
648 view