ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2559) นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมนำเสนอผลการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานระดับทอง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง รวมระยะเวลา 13 ปี โดยใช้หลักการดำเนินงาน “ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ใช้การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” มีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนปลอดภัย ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ปัจจุบัน มีชมรมฯ ในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 516 ชมรม เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 42 ชมรม และพัฒนาชมรมในจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและผ่านสู่ระดับประเทศ ครบทั้ง 3 ประเภท และจังหวัดที่เป็นเครือข่าย 28 จังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมเด่นของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย คือ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร เพื่อเป็นสถานที่ให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ ถูกต้อง เป็นเวทีในการ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ ในการนี้ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้อีก 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทชุมชน ชมรมTO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อ.ไทรงาม ประเภทสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และประเภทสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการจัดมหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน" ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกและเครือข่ายทูบี นัมเบอร์วัน ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะมุ่งมั่นดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของจังหวัด และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน รวมถึงการประกวดผลงานของศูนย์เครือข่ายในประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการสาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์, กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกฝนตามความสนใจ และการแสดงความสามารถของสมาชิก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี สำหรับผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 จังหวัดกำแพงเพชร รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ปีที่ 1 ชุมชนมหาชัย อ.ไทรงาม รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย รักษามาตรฐานผ่านพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเงิน ปีที่ 1 ส่วนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา และ บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ยังคงรักษาสภาพพร้อมเข้าสู่การประกวดต่อไป
570 view