ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุม เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประเทศไทยได้ให้การรับรองที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมีการแพร่ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมาทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๖ ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
545 view