ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบปฐมภูมิ โดยกำหนดให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว ทุกกลุ่มวัย และกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 0-5 ปีที่พัฒนาการล่าช้า และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่คือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา และดูแลต่อเนื่อง เมื่อมีโรคลุกลามเข้าสู่ระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ และเนื่องจากโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้กลับไปดูแลแบบประคับประคองต่อที่บ้านจนวาระสุดท้าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นองค์รวม มีความต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมวางแผนการรักษา และดูแลผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทีมหมอครอบครัวดูแลกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรโดยแพทย์หญิงบุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์ และคุณกฤชญา มั่นเขตกิจ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
553 view