ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จัดโครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา”
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา” ณ ศาลาวัดโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา” ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ในการนี้ คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักต่อการสร้างสุขภาพด้วยตนเอง โดยการรับประทานอาหารพืชผักสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านและพืชผักสวนครัว ลดสารเคมีตกค้างจากอาหาร และส่งเสริมให้แกนนำเกิดการรวมกลุ่มแบ่งปันพืชสมุนไพร โดยการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีด้วย 3อ. ได้แก่ อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทพืชผักสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน พืชสวนครัวนำมาปรุงอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย ราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร นับเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพร พืชพื้นบ้าน รวมทั้งเป็นการสร้างงานอดิเรก ซึ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิม สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้าน และสังคมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน มีชมรมแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์กลางผลิตยาสมุนไพร จำหน่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ดังนั้นจึงนับเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
545 view