ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคด้านยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกรมควบคุมโรค จะมีการพัฒนารูปแบบการทำงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ และโรงพยาบาลคู่มิตร และเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทดลองหารูปแบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานในโรงงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559
433 view