ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” อำเภอโกสัมพีนคร
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด อำเภอโกสัมพีนคร โดยมีคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่ปัญหาการทำแท้งและทารกถูกทอดทิ้ง โดยข้อมูลซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคม ปัจจุบัน จากข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถิติการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 คิดเป็นอัตรา 53.61 53.88 51.22 ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี พันคนตามลำดับ (เกณฑ์ไม่เกิน 50 ต่อ 1000) นับเป็นสถิติการคลอดที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ในขณะที่ปัญหาการทอดทิ้งเด็กของแม่วัยรุ่นก็ยังคงพบได้เสมอๆ อัตราการคลอดมีชีพของหญิง อายุ 15-19 ปี จังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2557– 2559 ดังนี้ 36.1, 28.0 และ 16.4 อำเภอโกสัมพีนคร อัตรา 41.7 28.7 และ19.7 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( จากการสำรวจ) ปี 2559 ร้อยละ 56.18 การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ในภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 15.53 เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นด้วย“แม่อาสา” เป็นภาพรวมทั้งอำเภอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ แก่วัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนและครอบครัว ตลอดจน มีอาสาสมัครเครือข่ายแม่อาสา เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ดำเนินงาน เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในชุมชน โดยมีสมาชิกวัยรุ่นเยาวชน เขตอำเภอโกสัมพีนคร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 120 คน
472 view