ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขกำแพงเพชร !! ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 % ดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) พร้อมมอบประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัว อสค. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่ายให้การต้อนรับ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เป็นการต่อยอดการดูแลสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคม โดยกำหนดเป้าหมายว่า ครอบครัวหนึ่งจำเป็นต้องมีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อย่างน้อย 1 คน ที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ ทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว สามารถจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชน 5 กลุ่มวัย ที่จะเชื่อมต่อและช่วยเสริมการดำเนินงาน ของ อสม.ได้เป็นอย่างดี  จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 มีอาสาสมัครประจำครอบครัวที่ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 559 คน เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง (CKD) จำนวน 111 คน อาสาสมัครประจำครอบครัวที่ดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จำนวน 302 คน อาสาสมัครประจำครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ (LTC) จำนวน 146 คน และได้พัฒนาโปรแกรมจัดทำทะเบียน อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อสค. และข้อมูลผู้ป่วย 3 กลุ่ม ที่ อสค. ดูแล ภายในกันยายน 2559 เพื่อขยายเครือข่าย อสค. ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกำหนดแผนการพัฒนาต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายเครือข่าย อสค.ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2560 หลังจากนั้นเดินทาง ตรวจการเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมปลูกต้นมะค่าโมง ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
570 view