ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และชมรมสร้างสุขภาพ (การออกกำลังกาย)โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพ บูรณาการเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่หลากหลาย ช่วยกันค้นหาและกำหนดปัญหาสุขภาพ กำหนดอนาคต ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน และบุคคลภายนอกแสดงถึงการลดภาวะโรค และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยง 3อ 2ส และโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ส่งผลให้ระบบสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ ที่ยั่งยืน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ และชมรมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทละ 3 ทีม และทีมผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพจากทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 208 คน และได้รับเกียรติคณะกรรมการในการประกวด ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ และชมรมสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกาย คุณเพ็ญศรี โตเทศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 คุณอุทิศ จิตเงิน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 คุณพิมพ์พิชชา ขำนาค สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 คุณกำไลทิพย์ ระน้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคุณภิภพ แก่งศิริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
364 view