ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” โครงการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (10 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” โครงการพัฒนากลไกและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน สถานบริการสาธารณสุข เป็นแหล่งกำเนิดของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการ ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย การขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปัจจุบันพบว่า ปัญหาเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อปะปนกับมูลฝอยชุมชน หรือกำจัดโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง สามารถเป็นศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จำนวน 6 แห่ง เป็นศูนย์รวมกำจัดเฉพาะภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง และดำเนินการเฉพาะโรงพยาบาลของตนเอง ไม่สามารถเป็นศูนย์รวมกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ จำนวน 4 แห่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพของเตาเผาที่ใช้อยู่ และสถานที่พักมูลฝอยมีไม่เพียงพอ ประกอบกับราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
448 view